COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

What does the Modernised Customs Code contain?. Directorate-General for Taxation and Customs Union European Commission. Bijlagen bij de toepassingsbepalingen voor het communautair douanewetboek. CDW Communautair Douane Wetboek. 1 like. Book.

Author: Vishicage Shakagor
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 5 November 2014
Pages: 339
PDF File Size: 5.32 Mb
ePub File Size: 8.40 Mb
ISBN: 747-2-69032-982-6
Downloads: 18627
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Neshakar

Douanewetboek van de Unie – EU monitor

Op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer gestelde voorwaarden is het toegestaan dat voor goederen die:.

De douaneautoriteiten kunnen eisen dat de goederen die aan rechten bij uitvoer of aan andere bepalingen betreffende de uitvoer onderworpen zijn, bij de douanedienst worden aangemeld. Voor douanewefboek toepassing van lid 2 wordt onder “land” ook commuautair territoriale zee van het land in kwestie begrepen. In het in lid 1, tweede alinea, bedoelde geval worden een gemiddelde prijs van cpmmunautair product af fabriek en een gemiddelde waarde van de gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen respectievelijk berekend op basis van de som van de prijzen af fabriek van de gehele verkoop van dat product in het voorgaande boekjaar en de som van de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van het product in het voorgaande boekjaar, zoals gedefinieerd in het land van uitvoer of, wanneer cijfers voor een geheel boekjaar ontbreken, een kortere periode die echter niet minder dan drie maanden kan zijn.

Het in de eerste alinea bedoelde verzoek bevat een lijst van materialen waarop cumulatie van toepassing is alsmede bewijsmateriaal dat aan de in de eerste alinea, onder a en bvastgestelde voorwaarden is voldaan.

Indien er geen verificatie van de aangifte wordt uitgevoerd, vindt de toepassing van de in lid 1 bedoelde bepalingen plaats aan de hand van de vermeldingen in de aangifte.

Indien dergelijke gegevens als wijziging van reeds eerder medegedeelde gegevens worden toegezonden, deelt de Commissie de datum van ingang van de geldigheid van de nieuwe stempels mede, volgens de aanwijzingen die de bevoegde overheidsinstanties van de begunstigde landen hebben verstrekt.

Met in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen worden gelijkgesteld de goederen die, ofschoon zij zich nog buiten dit gebied bevinden, krachtens de geldende bepalingen door de douaneautoriteiten van een Lid-Staat aan controle kunnen worden onderworpen, met name ingevolge een tussen deze Lid-Staat en een derde land gesloten overeenkomst.

Communautaire goederen als bedoeld in artikel 98, lid 1, onder bdie onder het stelsel van douane-entrepots worden geplaatst en die onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen, kunnen slechts de uitdrukkelijk voor deze goederen vastgestelde behandelingen ondergaan.

De opslag van goederen voor korte tijd, die inherent is aan deze overlading, wordt beschouwd als onderdeel van de overlading.

Onverminderd het bepaalde in artikellid 3, tweede volzin, worden de bescheiden, indien uit communxutair controle van de douaneautoriteiten in verband met een douaneschuld blijkt communaurair de desbetreffende boeking moet worden herzien, na afloop van de in de eerste alinea bedoelde termijn nog zolang bewaard als voor de herziening en de controle nodig is.

De douaneautoriteiten houden terdege rekening met de bijzondere kenmerken van de marktdeelnemers, en met name van kleine en middelgrote ondernemingen. De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling is het product dat bij de bepaling van de indeling volgens het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

awda – Dutch translation – Linguee

Voeg deze pagina toe aan Google Plus. Voor de toepassing van dit lid worden, wanneer een aangifteformulier verscheidene artikelen omvat, de vermeldingen met betrekking tot elk artikel geacht een afzonderlijke aangifte te vormen.

Sommige bepalingen van de communautaire douanewetgeving kunnen eveneens buiten het douanegebied van de Gemeenschap van toepassing zijn, in het kader van hetzij specifieke regelingen, hetzij internationale overeenkomsten.

  HUBERT BENOIT THE SUPREME DOCTRINE PDF

Voor de opslag van goederen onder het stelsel van douane-entrepots geldt geen tijdsbeperking. De douaneautoriteiten stellen de termijn vast waarbinnen de veredelingsprodukten in het douanegebied van de Gemeenschap moeten worden wederingevoerd. De betrokken personen dienen de in artikel 14 bedoelde bescheiden, ongeacht de dragers waarop die bescheiden zich bevinden, met het oog op de douanecontrole, gedurende de in de geldende bepalingen vastgestelde termijn en ten minste gedurende drie kalenderjaren te bewaren.

Het bepaalde in dit hoofdstuk doet geen afbreuk aan de specifieke voorschriften met betrekking tot de vaststelling van de douanewaarde van goederen die in aansluiting op een andere douanebestemming in het vrije verkeer zijn gebracht. Het grondgebied van het Vorstendom Monaco, zoals omschreven in de op 18 mei in Parijs ondertekende douaneovereenkomst Journal Officiel van 27 septemberblz. De douaneschuld ontstaat op het tijdstip waarop de desbetreffende douaneaangifte wordt aanvaard.

De douanewaarde van ingevoerde goederen is de transactiewaarde van die goederen, dat wil zeggen de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs indien zij voor uitvoer naar het douanegebied van de Gemeenschap worden verkocht, in voorkomend geval na aanpassing overeenkomstig de artikelen 32 en 33, mits:.

Deze termijn kan worden verlengd, indien de aanvrager aanpassingen uitvoert om aan die criteria te voldoen, en deze aan de geraadpleegde en de raadplegende autoriteit mededeelt.

Elk begunstigd land past het volgende toe of zorgt ervoor dat dit wordt toegepast:. Indien is bepaald dat goederen kunnen worden vrijgegeven in afwachting dat wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden van het gemeenschapsrecht die, hetzij aan de vaststelling van het bedrag van de ontstane douaneschuld, hetzij aan de inning van dit bedrag zijn verbonden, commuautair de boeking te geschieden uiterlijk twee dagen na de dag waarop, hetzij het bedrag van de douaneschuld, hetzij de verplichting tot betaling van de uit deze douaneschuld voortvloeiende rechten is vastgesteld.

EUR-Lex Access to European Union law

De vertegenwoordiger dient te verklaren voor de vertegenwoordigde vommunautair te handelen; voorts dient hij aan te geven of het een directe dan wel een indirecte vertegenwoordiging betreft en moet hij vertegenwoordigingsbevoegdheid bezitten. Behoudens andersluidende bepalingen kunnen goederen, ongeacht aard, hoeveelheid,oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde onder de vastgestelde voorwaarden een douanebestemming krijgen.

De regeling extern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van een plaats in het douanegebied van de Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de Gemeenschap:. Onder voorbehoud van artikel 95 is de aangever verplicht een zekerheid te stellen als waarborg voor de betaling van de douaneschuld en van de andere belastingschulden die ten aanzien van de goederen kunnen ontstaan.

In een vrije zone of een vrij entrepot kunnen zowel communautaire als niet-communautaire goederen worden geplaatst. Daarenboven kan douanewetoek uitzonderlijke gevallen, waarin de goede werking van de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgestelde regelingen in gevaar kan komen, volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr.

Trade representatives were regularly informed and consulted by the Commission all along the co-decision procedure on the Modernised Customs Code and e-customs Decision. De douaneautoriteiten van de lidstaten delen de Commissie de adresgegevens mede van de in lid 1 genoemde autoriteiten.

De Diuanewetboek douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van de onderafdelingen 1, 2, 3, 5, 6 en 7 in Duanewetboek en Melilla.

Bij overlading van goederen binnen een vrije zone dienen de op de goederen betrekking hebbende bescheiden ter beschikking van de douaneautoriteiten te worden gehouden. De lidstaten kunnen echter ook een fysieke controle verrichten wanneer de geautoriseerde marktdeelnemer voor de aankomst van de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap niet in kennis is gesteld van de selectie van de goederen voor een dergelijke controle.

  ISF SOGP 2011 PDF

De vergunning voor passieve veredeling wordt afgegeven op verzoek van de persoon die de veredelingshandelingen laat verrichten. Indien een product dat overeenkomstig lid 1 de oorsprong van een land heeft verkregen, in dat land verder wordt be- of verwerkt en gebruikt als materiaal bij de vervaardiging van een ander product, wordt geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt.

Wanneer de omstandigheden zulks rechtvaardigen, kunnen de onder het stelsel van douane-entrepots geplaatste goederen tijdelijk uit het douane-entrepot worden uitgeslagen. De Commissie doet deze gegevens aan de andere lidstaten toekomen of maakt deze op het internet bekend. Onverminderd de in het kader van de betrokken regeling vastgestelde bijzondere voorwaarden, douanewftboek de in artikel 85 en in artikellid 1, bedoelde vergunningen slechts afgegeven:.

Wanneer vaststaat, dat een marktdeelnemer of een andere persoon dan een marktdeelnemer de in artikel 1, punt 12, bedoelde activiteiten staakt, geven de lidstaten dit weer in het in bijlage 38 quinquies, punt 11, genoemde gegeven.

FAQ gemoderniseerd communautair douanewetboek (en) – Europa Nu

Wanneer de bij een regeling betrokken douanekantoren in verschillende lidstaten zijn gelegen, hebben de voor de uitwisseling van gegevens te gebruiken berichten de structuur en bevatten zij de gegevens die de douaneautoriteiten in onderling overleg hebben vastgesteld. Een aanvrager van het in artikel 14 bis, lid 1, onder bbedoelde AEO-certificaat behoeft niet te voldoen aan het in de eerste alinea, onder cvan dit artikel bedoelde vereiste.

De in lid 6 vermelde verplichtingen zijn op Singapore van toepassing voor een periode van drie jaar met ingang van 1 januari Voor de toepassing van onderafdeling 2 en 3 van deze afdeling geldt dat, indien een land of gebied is geschrapt van de in artikel 97 vicies, lid 2, bedoelde lijst van begunstigde landen, de in artikel 97 duodecies, lid 2, artikel 97 terdecies, lid 5, artikel 97 unvicies, leden 3, 4, 6 en 7, en artikel 97 duovicies, lid 1, neergelegde verplichtingen voor dat land of gebied van toepassing blijven voor een periode van drie jaar vanaf de datum waarop het van die lijst is geschrapt.

Veredelingsprodukten die overeenkomstig het bepaalde in lid 1 onder een douaneregeling of in een vrije zone of een vrij entrepot zijn geplaatst, mogen slechts met toestemming van de douaneautoriteiten in het vrije verkeer worden gebracht.

De persoon die het vervangende attest van oorsprong opstelt kan een kopie van het oorspronkelijke attest van oorsprong aan het vervangende attest van oorsprong hechten. De leden 1 tot en met 4 en de artikelen 39 tot en met 53 zijn niet van toepassing op goederen die het douanegebied van de Gemeenschap tijdelijk hebben verlaten, terwijl zij over zee of door de lucht tussen twee in dit gebied gelegen plaatsen werden vervoerd, op voorwaarde dat het rechtstreeks geregeld vervoer met een lijnvliegtuig of een lijnboot betrof waarbij geen tussenlanding werd gemaakt of nergens werd aangelegd buiten het douanegebied van de Gemeenschap.

Providing for the exchange of electronic information between the national customs, and with other competent authorities. De staat van dienst op het gebied van de naleving van de douanevereisten kan passend worden geacht, indien de bevoegde douaneautoriteit eventuele overtredingen als van weinig belang beschouwt in verhouding tot het aantal en de omvang van de douanegerelateerde activiteiten van de aanvrager en zij geen twijfel hebben doen ontstaan over diens goede trouw.