CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. – Neder-Germaanse limes (uitbreiding Grenzen van het TLN Beroepsgoederenvervoer-cao (,04 Kb). () undertook a web-based panel survey and contacted car drivers. The survey consisted vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Author: Zulumi Gorn
Country: Andorra
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 23 May 2011
Pages: 441
PDF File Size: 5.71 Mb
ePub File Size: 10.68 Mb
ISBN: 240-5-39656-892-1
Downloads: 61321
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagajinn

In die situatie oefent [appellante] gezag uit, houdt zij de uren bij en verstrekt ook de ritopdrachten, zoals elke werkgever, die als inlener gebruik maakt van uitzendkrachten, pleegt te doen.

De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA kent in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, die ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen door deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr.

De vordering is verder qua plaats en tijd te onbepaald, nu FNV nalaat aan te geven waar de arbeid van de betreffende chauffeurs gewoonlijk wordt verricht.

Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht echter niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao en niet met andere bepalingen van dwingendrechtelijke aard. De slotsom is dat de grieven gedeeltelijk slagen zij het dat die conclusie beroepsgoedrrenvervoer leidt tot een in omvang beperkte vernietiging van het vonnis waarvan beroep als overwogen in rov.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. In deze zaak is hoger beroep ingesteld. Volg ons twitter facebook linkedin youtube. Het geding in eerste aanleg zaaknr.

Uitspraken

De kantonrechter heeft daarom slechts de periode tot 1 januari relevant geacht. Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is.

  DUERME CARMEN BOULLOSA PDF

Daaraan doet niet af dat een aantal Poolse werknemers, dat destijds was gedetacheerd door [Transport PL] bij [appellante], middels de als productie 2 bij memorie van grieven overgelegde verklaringen te kennen heeft gegeven zich niet met deze procedure te kunnen verenigen. Het hof verwerpt dat verweer.

Tenslotte is onjuist dat de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens eenieder kan worden gehandhaafd, zoals werkgevers in 22011 uitzendwezen en slechts onder bijzondere omstandigheden jegens buitenlandse werkgevers.

De Poolse werknemers krijgen hier hun instructies en staan hier onder gezag van [Transport] NL. Ook in artikel 7: Deze verordening is van toepassing op overeenkomsten die op of na 17 december zijn begoepsgoederenvervoer.

De kantonrechter dient vervolgens de vraag te beantwoorden of dit een onrechtmatige daad jegens FNV oplevert.

Nederland is niet aan te 0211 als het land waar de betreffende chauffeurs hun werkzaamheden verrichten en evenmin het land van vestiging van de onderneming die de chauffeurs in dienst heeft genomen. Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag beroepsgoederenvrvoer voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

De grief beroepsgoeferenvervoer niet. LogicWay Over ons LogicWay b. Zoekresultaat – inzien document ECLI: Het staat [appellante] vrij om bij natuurlijk verloop onder haar Nederlandse chauffeurs welke buitenlandse werknemer dan ook via een arbeidsovereenkomst of via een inleen daarvoor in de plaats te stellen.

Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

Verder vinden de werkzaamheden uitsluitend plaats ten behoeve van [appellante]. Daarbij dient wel te worden beseft dat het daarbij steeds moet gaan om bepalingen, die 201 vergelijking met de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en het daarbij horende gekozen rechteen betere bescherming bieden aan de werknemer.

FNV heeft ook een belang bij deze vordering, zelfs als de Poolse chauffeurs geen lid zijn van Beroepsgoederenvervoed, gelet op haar statutaire doelstelling en zij daarbij staat voor handhaving van de door haar gesloten en algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens een ieder.

  FABOZZI E MODIGLIANI PDF

In zoverre kan het vonnis waarvan beroep op dat punt niet in stand blijven.

Die vraag beantwoordt het hof ontkennend. De in grief 10 door [appellante] genoemde omstandigheid dat er geen Nederlandse chauffeurs meer te vinden zouden zijn die dit werk zouden willen doen en er dus van verdringing geen sprake is vormt – daargelaten de juistheid van de stelling – uiteraard geen reden om een afwijking van de dwingende regelgeving op dit gebied te kunnen rechtvaardigen. Tbs Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar waren.

Het hof ziet zich op de eerste plaats voor de vraag gesteld welke betekenis toekomt aan de rechtsverhouding tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds.

Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau. De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, 22011 de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao beroepsgoedereenvervoer toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van artikel 2 AVV genoemde onderwerpen, een en beroepsgoederenfervoer voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

Beroepsgoeverenvervoer onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is. Dit recht blijft ook van toepassing wanneer de werknemer tijdelijk werkzaamheden in een andere staat verricht.